Search results for "2006"
Khmer អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ

អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ

អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ
Khmer
IMDb: N/A
N/A

ការគំរាមកំហែងដោយអ្នកជំនួញឃោរឃៅ នៅភូមិឆៃដុងបានគាបសង្កត់ប្រជាជនក្រីក្រ។ ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៅទីនោះបានប្រមូលលុយនិងកំណប់ទ្រព្យតិចតួចដែលពួកគេមាន អោយទៅវីរបុរសប្រាំនាក់ដើម្បីជួយពួកគាត់។ វីរបុរសទាំងប្រាំ បានប្រថុយជីវិតតាមព្រៃដើម្បីជួយអ្នកភូមិ។

Country: 
HD The Black Dahlia

The Black Dahlia

The Black Dahlia
HD
IMDb: 5.6
121

Lee Blanchard and Bucky Bleichert are former boxers-turned-cops in 1940s Los Angeles and, when an aspiring young actress turns up dead, Blanchard and Bleichert must grapple with corruption, narcissism, stag…

Country: 
HD The Banquet

The Banquet

The Banquet
HD
IMDb: 6.5
131

907 AD, the Tang Dynasty in China. The movie is set in an empire in chaos. The Emperor, the Empress, the Crown Prince, the Minister and the General all have…

Country: 
HD Scoop

Scoop

Scoop
HD
IMDb: 6.7
96

An American journalism student in London scoops a big story, and begins an affair with an aristocrat as the incident unfurls.

Country: 
HD Fearless

Fearless

Fearless
HD
IMDb: 7.7
104

Huo Yuan Jia became the most famous martial arts fighter in all of China at the turn of the 20th Century. Huo faced personal tragedy but ultimately fought his way…

Country: 
HD The Lake House

The Lake House

The Lake House
HD
IMDb: 6.8
99

A lonely doctor who once occupied an unusual lakeside home begins exchanging love letters with its former resident, a frustrated architect. They must try to unravel the mystery behind their…

Country: 
HD Rang De Basanti

Rang De Basanti

Rang De Basanti
HD
IMDb: 8.3
157

A young idealistic English filmmaker, Sue, arrives in India to make a film on Indian revolutionaries Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad and their contemporaries and their fight for freedom from the…

Country: 
HD Poseidon

Poseidon

Poseidon
HD
IMDb: 5.6
98

A packed cruise ship traveling the Atlantic is hit and overturned by a massive wave, compelling the passengers to begin a dramatic fight for their lives.

Country: 
HD Pan’s Labyrinth

Pan’s Labyrinth

Pan’s Labyrinth
HD
IMDb: 8.2
118

Living with her tyrannical stepfather in a new home with her pregnant mother, 10-year-old Ofelia feels alone until she explores a decaying labyrinth guarded by a mysterious faun who claims…

Country: 
Genre: Drama, Fantasy, War
HD Mercury Man

Mercury Man

Mercury Man
HD
IMDb: 4.3
106

An ancient legend tells of two holy forces Lunar Mercury and Solar Mercury that will create an indestructible power when combined together. Usama, an international terrorist had studied the secrets…

Country: 
Genre: Action
HD Death Note: The Last Name

Death Note: The Last Name

Death Note: The Last Name
HD
IMDb: 7.3
141

In the second installment of the Death Note film franchise, Light Yagami meets a second Kira and faithful follower Misa Amane and her Shinigami named Rem. Light attempts to defeat…

Country: 
HD Basic Instinct 2

Basic Instinct 2

Basic Instinct 2
HD
IMDb: 4.2
114

Novelist Catherine Tramell is once again in trouble with the law, and Scotland Yard appoints psychiatrist Dr. Michael Glass to evaluate her. Though, like Detective Nick Curran before him, Glass…

Country: 
HD Superman Returns

Superman Returns

Superman Returns
HD
IMDb: 6.1
154

Superman returns to discover his 5-year absence has allowed Lex Luthor to walk free, and that those he was closest too felt abandoned and have moved on. Luthor plots his…

Country: 
HD Slither

Slither

Slither
HD
IMDb: 6.5
95

A small town is taken over by an alien plague, turning residents into zombies and all forms of mutant monsters.

Country: 
HD Monster House

Monster House

Monster House
HD
IMDb: 6.6
91

Monsters under the bed are scary enough, but what happens when an entire house is out to get you? Three teens aim to find out when they go up against…

Country: 
HD Eragon

Eragon

Eragon
HD
IMDb: 5.1
104

In his homeland of Alagaesia, a farm boy happens upon a dragon’s egg — a discovery that leads him on a predestined journey where he realized he’s the one person…

Country: 
HD DOA: Dead or Alive

DOA: Dead or Alive

DOA: Dead or Alive
HD
IMDb: 4.8
87

Four beautiful rivals at an invitation-only martial-arts tournament join forces against a sinister threat. Princess Kasumi is an aristocratic warrior trained by martial-arts masters. Tina Armstrong is a wrestling superstar….

Country: 
Genre: Action, Adventure
HD Curious George

Curious George

Curious George
HD
IMDb: 6.6
87

When The Man in the Yellow Hat befriends Curious George in the jungle, they set off on a non-stop, fun-filled journey through the wonders of the big city toward the…

Country: 
HD Arthur and the Invisibles

Arthur and the Invisibles

Arthur and the Invisibles
HD
IMDb: 6.0
94

Arthur is a spirited ten-year old whose parents are away looking for work, whose eccentric grandfather has been missing for several years, and who lives with his grandmother in a…

Country: 
HD Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers
HD
IMDb: 6.6
74

Dueling cat-and-mouse team Tom and Jerry hit the high seas on a hunt for buried treasure in this pirate adventure. The tale begins when crew member Tom sets sail with…

Country: 
HD The Pink Panther

The Pink Panther

The Pink Panther
HD
IMDb: 5.6
93

When the coach of the France soccer team is killed by a poisoned dart in the stadium in the end of a game, and his expensive and huge ring with…

Country: 
HD The Covenant

The Covenant

The Covenant
HD
IMDb: 5.3
97

Four young men who belong to a supernatural legacy are forced to battle a fifth power long thought to have died out. Another great force they must contend with is…

Country: 
HD Little Miss Sunshine

Little Miss Sunshine

Little Miss Sunshine
HD
IMDb: 7.8
101

A family loaded with quirky, colorful characters piles into an old van and road trips to California for little Olive to compete in a beauty pageant.

Country: 
Genre: Comedy, Drama
HD Eight Below

Eight Below

Eight Below
HD
IMDb: 7.3
120

In the Antarctic, after an expedition with Dr. Davis McClaren, the sled dog trainer Jerry Shepherd has to leave the polar base with his colleagues due to the proximity of…

Country: 
HD Dhoom 2

Dhoom 2

Dhoom 2
HD
IMDb: 6.4
152

In the second installment of the Dhoom series, Jai and Ali are back as the buddy cops on their toughest job so far. “Mr.A” is an international thief who has…

Country: 
HD The Lives of Others

The Lives of Others

The Lives of Others
HD
IMDb: 8.5
137

A tragic love story set in East Berlin with the backdrop of an undercover Stasi controlled culture. Stasi captain Wieler is ordered to follow author Dreyman and plunges deeper and…

Country: 
Genre: Drama, Thriller
HD The Girl Who Leapt Through Time

The Girl Who Leapt Through Time

The Girl Who Leapt Through Time
HD
IMDb: 7.8
98

When 17-year-old Makoto Konno gains the ability to, quite literally, “leap” backwards through time, she immediately sets about improving her grades and preventing personal mishaps. However, she soon realises that…

Country: 
HD The Departed

The Departed

The Departed
HD
IMDb: 8.5
151

To take down South Boston’s Irish Mafia, the police send in one of their own to infiltrate the underworld, not realizing the syndicate has done likewise. While an undercover cop…

Country: 
Genre: Crime, Drama, Thriller
HD ATM: Er Rak Error

ATM: Er Rak Error

ATM: Er Rak Error
HD
IMDb: 7.9
126

Sua and Jib are like any other couple in this world except for one exception: for the past 5 years they have kept their relationship a secret since the bank…

Country: 
Genre: Comedy, Romance
HD The Good Shepherd

The Good Shepherd

The Good Shepherd
HD
IMDb: 6.7
167

Edward Wilson, the only witness to his father’s suicide and member of the Skull and Bones Society while a student at Yale, is a morally upright young man who values…

Country: 
HD Open Season

Open Season

Open Season
HD
IMDb: 6.2
86

Boog, a domesticated 900lb. Grizzly bear finds himself stranded in the woods 3 days before Open Season. Forced to rely on Elliot, a fast-talking mule deer, the two form an…

Country: 
HD X-Men: The Last Stand

X-Men: The Last Stand

X-Men: The Last Stand
HD
IMDb: 6.7
104

When a cure is found to treat mutations, lines are drawn amongst the X-Men and The Brotherhood, a band of powerful mutants organized under Xavier’s former ally, Magneto.

Country: 
HD Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers
HD
IMDb: 6.6
74

Dueling cat-and-mouse team Tom and Jerry hit the high seas on a hunt for buried treasure in this pirate adventure. The tale begins when crew member Tom sets sail with…

Country: 
HD The Wild

The Wild

The Wild
HD
IMDb: 5.3
82

An adolescent lion is accidentally shipped from the New York Zoo to Africa. Now running free, his zoo pals must put aside their differences to help bring him back.

Country: 
HD The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift
HD
IMDb: 6.0
104

A teenager becomes a major competitor in the world of drift racing after moving in with his father in Tokyo to avoid a jail sentence in America.

Country: 
HD Night at the Museum

Night at the Museum

Night at the Museum
HD
IMDb: 6.4
108

A newly recruited night security guard at the Museum of Natural History discovers that an ancient curse causes the animals and exhibits on display to come to life and wreak…

Country: 
HD Mission: Impossible III

Mission: Impossible III

Mission: Impossible III
HD
IMDb: 6.9
126

Agent Ethan Hunt comes into conflict with a dangerous and sadistic arms dealer who threatens his life and his fianceé in response .

Country: 
HD Happy Feet

Happy Feet

Happy Feet
HD
IMDb: 6.5
108

Into the world of the Emperor Penguins, who find their soul mates through song, a penguin is born who cannot sing. But he can tap dance something fierce!

Country: 
HD Final Destination 3

Final Destination 3

Final Destination 3
HD
IMDb: 5.8
93

A student’s premonition of a deadly rollercoaster ride saves her life and a lucky few, but not from Death itself, which seeks out those who escaped their fate.

Country: 
Genre: Horror, Thriller
HD Kiltro

Kiltro

Kiltro
HD
IMDb: N/A
93

Chilean brawler and stuntman Marko Zaror marks his emergence onto the international action scene with this fast-paced martial arts film about the leader of a small Chilean street gang who…

Country: