Search results for "2008"
Khmer មិត្ត25000

មិត្ត25000

មិត្ត25000
Khmer
IMDb: N/A
70

មានអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ ទៅ​ក្រាប៊ី ​នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងរវល់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃ​។ គាត់គ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឡើយ។ដូច្នេះហើយទើបគាត់បានសុំជំនួយពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានមើលងាយពីមុន។ ជាមួយនិងឧបសគ្គជាច្រើននៅតាមផ្លូវ….

Country: 
Khmer Rambo

Rambo

Rambo
Khmer
IMDb: 7.0
92

When governments fail to act on behalf of captive missionaries, ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River in a war-torn region of Thailand…

Country: 
Khmer La Lingerie

La Lingerie

La Lingerie
Khmer
IMDb: 5.2
118

La Lingerie concerns four women Miu, Donut, Celine and CC who’s lives and loves are linked through a sexy lingerie shop where Donut works.

Country: 
HD The Spirit

The Spirit

The Spirit
HD
IMDb: 4.8
103

Down these mean streets a man must come. A hero born, murdered, and born again. When a Rookie cop named Denny Colt returns from the beyond as The Spirit, a…

Country: 
HD The Other Boleyn Girl

The Other Boleyn Girl

The Other Boleyn Girl
HD
IMDb: 6.7
115

A sumptuous and sensual tale of intrigue, romance and betrayal set against the backdrop of a defining moment in European history: two beautiful sisters, Anne and Mary Boleyn, driven by…

Country: 
HD ICHI

ICHI

ICHI
HD
IMDb: 6.7
120

Ichi is a blind entertainer that travels the countryside with her traditional Japanese guitar and walking stick. She’s in search for the kind man that brought her up as a…

Country: 
HD The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still
HD
IMDb: 5.5
104

A representative of an alien race that went through drastic evolution to survive its own climate change, Klaatu comes to Earth to assess whether humanity can prevent the environmental damage…

Country: 
HD The Boy in the Striped Pyjamas

The Boy in the Striped Pyjamas

The Boy in the Striped Pyjamas
HD
IMDb: 7.8
94

When his family moves from their home in Berlin to a strange new house in Poland, young Bruno befriends Shmuel, a boy who lives on the other side of the…

Country: 
Genre: Drama, War
HD Siyama: Village of Warriors

Siyama: Village of Warriors

Siyama: Village of Warriors
HD
IMDb: 4.3
107

Three young lives from the present are mysteriously destined to travel back in time through a portal to an old forgotten city. It is an era of civil war among…

Country: 
HD Seven Pounds

Seven Pounds

Seven Pounds
HD
IMDb: 7.7
123

An IRS agent with a fateful secret embarks on an extraordinary journey of redemption by forever changing the lives of seven strangers.

Country: 
Genre: Drama, Romance
HD Punisher: War Zone

Punisher: War Zone

Punisher: War Zone
HD
IMDb: 6.0
103

Waging his one-man war on the world of organized crime, ruthless vigilante-hero Frank Castle sets his sights on overeager mob boss Billy Russoti. After Russoti is left horribly disfigured by…

Country: 
HD Pineapple Express

Pineapple Express

Pineapple Express
HD
IMDb: 7.0
111

A stoner and his dealer are forced to go on the run from the police after the pothead witnesses a cop commit a murder.

Country: 
HD Hormones

Hormones

Hormones
HD
IMDb: 7.2
N/A

Hormones is a 2008 Thai romantic comedy film directed by Songyos Sugmakanan. The literal meaning of the Thai title is ‘restless hearts during school break’ or ‘school break, hearts aflutter’.

Country: 
Genre: Comedy
HD Gran Torino

Gran Torino

Gran Torino
HD
IMDb: 8.2
116

Walt Kowalski is a widower who holds onto his prejudices despite the changes in his Michigan neighborhood and the world around him. Kowalski is a grumpy, tough-minded, unhappy old man…

Country: 
Genre: Drama
HD 4bia

4bia

4bia
HD
IMDb: 6.7
240

4bia or Phobia (Thai: สี่แพร่ง or See Prang) is a Horror Anthology. The first segment, “Happiness” is about a lonely girl who corresponded with a stranger over hand phone text…

Country: 
HD The Chaser

The Chaser

The Chaser
HD
IMDb: 7.9
125

Joong-ho is a dirty detective turned pimp in financial trouble as several of his girls have recently disappeared without clearing their debts. While trying to track them down, he finds…

Country: 
HD Justice League: The New Frontier

Justice League: The New Frontier

Justice League: The New Frontier
HD
IMDb: 7.0
75

The human race is threatened by a powerful creature, and only the combined power of Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter and The Flash can stop it. But…

Country: 
HD Jumper

Jumper

Jumper
HD
IMDb: 6.1
88

David Rice is a man who knows no boundaries, a Jumper, born with the uncanny ability to teleport instantly to anywhere on Earth. When he discovers others like himself, David…

Country: 
HD Joy Ride 2: Dead Ahead

Joy Ride 2: Dead Ahead

Joy Ride 2: Dead Ahead
HD
IMDb: 5.1
91

While driving to Las Vegas for the bachelor party of her sister Melissa and her fiance Bobby, Kayla stops the car in the gas station to meet her date, Nik,…

Country: 
HD Cloverfield

Cloverfield

Cloverfield
HD
IMDb: 7.0
85

Five young New Yorkers throw their friend a going-away party the night that a monster the size of a skyscraper descends upon the city. Told from the point of view…

Country: 
HD Chocolate [ช็อคโกแลต]

Chocolate [ช็อคโกแลต]

Chocolate [ช็อคโกแลต]
HD
IMDb: 7.0
110

An autistic woman with powerful martial art skills looks to settle her ailing mother’s debts by seeking out the ruthless gangs that owe her family money.

Country: 
Genre: Action, Drama
HD Babylon A.D.

Babylon A.D.

Babylon A.D.
HD
IMDb: 5.6
90

In Babylon A.D Vin Diesel stars as a veteran-turned-mercenary who is hired to deliver a package from the ravages of post-apocalyptic Eastern Europe to a destination in the teeming megalopolis…

Country: 
HD A Frozen Flower

A Frozen Flower

A Frozen Flower
HD
IMDb: 7.2
133

A historical drama set in the Koryo dynasty and focused on the relationship between a king and his bodyguard. Under the dominance of Yuan Dynasty China, the king of Goryeo…

Country: 
HD The Scorpion King: Rise of a Warrior

The Scorpion King: Rise of a Warrior

The Scorpion King: Rise of a Warrior
HD
IMDb: 3.8
109

The heroic tale of young Mathayus and his relentless quest for justice against an evil and powerful villain, King Sargon. Mathayus faces heart-stopping tribulations during his adventurous, odds-defying trajectory toward…

Country: 
HD The Tale of Despereaux

The Tale of Despereaux

The Tale of Despereaux
HD
IMDb: 6.1
93

Once upon a time… in the far away kingdom of Dor… lived a brave and virtuous mouse with comically oversized ears who dreamt of becoming a knight. Banished from his…

Country: 
HD Resident Evil: Degeneration

Resident Evil: Degeneration

Resident Evil: Degeneration
HD
IMDb: 6.6
97

A zombie attack brings chaos to Harvardville Airport. Leon Kennedy and Claire Redfield , who fought the sinister Umbrella Corporation during the Raccoon City tragedy 7 years ago, are back….

Country: 
HD Marley & Me

Marley & Me

Marley & Me
HD
IMDb: 7.1
115

A newly married couple who, in the process of starting a family, learn many of life’s important lessons from their trouble-loving retriever, Marley. Packed with plenty of laughs to lighten…

Country: 
Genre: Comedy, Drama, Family
HD The Good, The Bad, The Weird

The Good, The Bad, The Weird

The Good, The Bad, The Weird
HD
IMDb: 7.3
139

The story of three Korean outlaws in 1930s Manchuria and their dealings with the Japanese army and Chinese and Russian bandits. The Good (a Bounty hunter), the Bad (a hitman),…

Country: 
HD Ponyo

Ponyo

Ponyo
HD
IMDb: 7.7
101

The son of a sailor, 5-year old Sosuke lives a quiet life on an oceanside cliff with his mother Lisa. One fateful day, he finds a beautiful goldfish trapped in…

Country: 
HD Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay

Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay

Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay
HD
IMDb: 6.6
107

Having satisfied their urge for White Castle, Harold and Kumar jump on a plane to catch up with Harold’s love interest, who’s headed for the Netherlands. But the pair must…

Country: 
Genre: Adventure, Comedy
HD Wanted

Wanted

Wanted
HD
IMDb: 6.7
110

Doormat Wesley Gibson discovers that his recently murdered father – who Wesley never knew – belonged to a secret guild of assassins. After a leather-clad sexpot drafts Wesley into the…

Country: 
HD The Little Mermaid: Ariel’s Beginning

The Little Mermaid: Ariel’s Beginning

The Little Mermaid: Ariel’s Beginning
HD
IMDb: 6.4
77

Follow Ariel’s adventures before she gave up her fins for true love. When Ariel wasn’t singing with her sisters, she spent time with her mother, Queen Athena. Ariel is devastated…

Country: 
HD Open Season 2

Open Season 2

Open Season 2
HD
IMDb: 5.6
76

Boog and Elliot are back for more crazy adventures! After falling head over hooves in love with Giselle, Elliot’s road to the alter takes a detour when Mr Weenie is…

Country: 
HD Horton Hears a Who!

Horton Hears a Who!

Horton Hears a Who!
HD
IMDb: 6.8
86

One day, Horton the elephant hears a cry from help coming from a speck of dust. Even though he can’t see anyone on the speck, he decides to help it….

Country: 
HD Changeling

Changeling

Changeling
HD
IMDb: 7.8
141

Christine Collins is overjoyed when her kidnapped son is brought back home. But when Christine suspects that the boy returned to her isn’t her child, the police captain has her…

Country: 
HD The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
HD
IMDb: 5.2
112

In the Far East, Alex O’Connell, the son of famed mummy fighters Rick and Evy O’Connell, unearths the mummy of the first Emperor of Qin — a shape-shifting entity cursed…

Country: 
HD The Incredible Hulk

The Incredible Hulk

The Incredible Hulk
HD
IMDb: 6.8
112

Bruce Banner, a scientist on the run from the U.S. Government, must find a cure for the monster he turns into, whenever he loses his temper.

Country: 
HD The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom
HD
IMDb: 6.6
104

A discovery made by a kung fu obsessed American teen sends him on an adventure to China, where he joins up with a band of martial arts warriors in order…

Country: 
HD The Dark Knight

The Dark Knight

The Dark Knight
HD
IMDb: 9.0
152

When the menace known as the Joker emerges from his mysterious past, he wreaks havoc and chaos on the people of Gotham, the Dark Knight must accept one of the…

Country: 
HD Painted Skin

Painted Skin

Painted Skin
HD
IMDb: 6.4
103

An action-thriller centered on a vampire-like woman who eats the skins and hearts of her lovers.

Country: